การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ออนไลน์ : 8

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ วันที่ โหลด
ประกาศ ก.ท.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขอพนักงาน พ.ศ.2564   28 เม.ย. 64 69
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูลประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์)   1 ต.ค. 63 33
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ฯ (ฉบับที่ 2)   1 ต.ค. 63 30
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   1 ต.ค. 63 30