E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นางสำอาง ใจภักดี หมู่ที่ 11 บ้านจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม้อง หมู่ที่ 9 บ้านจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะกลาง,โซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างกำแพงรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6070 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังหาร หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้,ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ห้องสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุ โครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างเหมาแรงงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านจังหาร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างเหมาแรงงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านจังหาร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างเหมาแรงงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านจังหาร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างเหมาแรงงานขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านจังหาร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนขาม หมู่ที่ 10 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดทำห้องน้ำเพิ่มเติมสำหรับสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค/ที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างเหมาลอกตะกอนท่อระบายน้ำอุดตัน และรางระบายอุดตัน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค/ที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค/ที่กักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงฯ และใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ 17 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อดินถมที่ สำหรับปรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรและแปลงผัก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแคน หมู่ที่ 9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อหินคลุก สำหรับแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64