ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2564 20 ต.ค. 64 9
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 16 ส.ค. 64 47
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร 23 ก.ค. 64 45
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีการศึกษา 2564 21 พ.ค. 64 107
แผนกำหนดการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 17 พ.ค. 64 112
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร 5 พ.ค. 64 89
ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ 30 มี.ค. 64 127
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหารและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/4 19 ก.พ. 64 270
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ผ.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 196
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (เขตเลือกตั้งที่ 1) ส.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 218
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร (เขตเลือกตั้งที่ 2) ส.ถ.4/5 19 ก.พ. 64 191
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 4 ก.พ. 64 112
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 4 ก.พ. 64 101
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร ส.ถ.1/1 4 ก.พ. 64 113
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ผ.ถ.1/1 4 ก.พ. 64 109
ดาวน์โหลดเอกสารส่ง กกต.ก่อนการหาเสียงเลือกตั้ง 4 ก.พ. 64 109
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่องการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ม.ค. 64 81
ึูคู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล 14 ม.ค. 64 110
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2564 8 ม.ค. 64 68
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 8 ต.ค. 63 98
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 1 ก.ย. 63 90
เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา บริษัทโมทย์กังวาฬ จำกัด เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ 21 ก.ค. 63 122
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กประถมวัยผ่านแอปพลิเคชั่น KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน 26 พ.ค. 63 257
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 26 พ.ค. 63 650
เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา บริษัทอินโฟร์ซอฟท์โซลูชั่น จำกัด เพื่อนำเข้าเป็นเงินรายได้ 29 เม.ย. 63 139
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในเขต ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 89
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขุดดิน และถมดินในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 85
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 79
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 10 เม.ย. 63 88
ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลจังหาร 9 เม.ย. 63 77