คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายบุญโฮม คามจังหาร
นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0896633422


นายจงรัก สุทธิทิพย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0860050423


นายวิมล คุณารักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0878600932


นางลำญวน แย้มโกสุมภ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0844024079


นายชนะชัย แย้มโกสุมภ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
เบอร์โทร : 0611416626