คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล   14 ม.ค. 64 67
เรื่องการจัดเก็บภาษีป้าย   2 ธ.ค. 62 132
การขอใช้อินเตอร์เน็ต   1 ต.ค. 62 69
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   1 ต.ค. 62 81
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 62 90
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 62 68
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร (เกิน 200 ตรม)   1 ต.ค. 62 93
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 ต.ค. 62 61
การขอยืมเต้นท์   1 ต.ค. 62 78
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 62 56
การขอรับข้อมูลข่าวสาร   1 ต.ค. 62 69
การขอรับบำเหน็จตกทอด   1 ต.ค. 62 68
การขอรับบำเหน็จพิเศษ   1 ต.ค. 62 69
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ   1 ต.ค. 62 57
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน   1 ต.ค. 62 78
การขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง   1 ต.ค. 62 84
การขอให้จัดเก็บขยะ   1 ต.ค. 62 69
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   1 ต.ค. 62 67
การโฆษณาด้านการปิดทิ้งหรือโปรดประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ   1 ต.ค. 62 59
การโฆษณาประกาศ   1 ต.ค. 62 74
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)   1 ต.ค. 62 66
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)   1 ต.ค. 62 76
การจดทะเบียนพาณิชยฺ์(เลิกประกอบการ)   1 ต.ค. 62 60
การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชำรุด   1 ต.ค. 62 69
การช่วยเหลือสาธารณภัย   1 ต.ค. 62 70
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   1 ต.ค. 62 72
การรับชำระภาษีป้าย   1 ต.ค. 62 70
การรับนักเรียนระดับก่อนประถม สังกัด อปท   1 ต.ค. 62 77
การรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีถึงแก่กรรม)   1 ต.ค. 62 71
การลงทะเบียนรับเบี้ยพิการ   1 ต.ค. 62 71