แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   17 ก.ย. 63 49
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานคลัง   1 พ.ย. 62 98
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานบริหารงานทั่วไป   1 พ.ย. 62 101
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   1 พ.ย. 62 85
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 พ.ย. 62 83
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   1 พ.ย. 62 83
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   1 พ.ย. 62 72
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสาธารณสุข   1 พ.ย. 62 86
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานสังคมสงเคราะห์   1 พ.ย. 62 74
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชม)   1 พ.ย. 62 82
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)   1 พ.ย. 62 78
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)   1 พ.ย. 62 68
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิ่น)   1 พ.ย. 62 84
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานการเกษตร   1 พ.ย. 62 76
แผนการใช้จ่ายเงินแผนงานงบกลาง   1 พ.ย. 62 79
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ก.ย. 61 132