การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 149

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดของเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 เม.ย. 64 60
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 64 29
นโยบบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ก.พ. 64 30
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   3 ก.พ. 63 94
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 63 89
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 ม.ค. 63 86
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   13 ม.ค. 63 89
มาตรการป้องกันการรับสินบน   13 ม.ค. 63 93
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารต่อสาธารณะ   13 ม.ค. 63 91
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 63 70
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   7 ม.ค. 63 91