นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   6 ต.ค. 63 42
คำสั่งมอบหมายหน้าที่   30 มิ.ย. 63 90
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ม.ค. 63 89
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   31 ต.ค. 62 33